Noutati legislative Martie 2022

Noutati legislative Martie 2022 prezinta noutatile de Legislatia Muncii, Resurse Umane, SSM si Asigurari Sociale aparute in Monitorul Oficial si include un Tool de cautare si descarcare gratuita a actelor normative.

Tool de cautare si descarcare gratuita legislatie

CATRE PAGINA EDITORIAL LEGISLATIE RU

Noutati legislative Martie 2022 – 29.03.2022

In MOR 280/23.03.2022 a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei nr. 3445/2022 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022—2023.

Daca aveti un Copilas care trebuie inscris in invatamantul primar (an scolar 2022-2023), consultati acest ordin care contine atat metodologia cat si calendarul de inscriere. Succes in alegere si in viata de scolar a Micutului / Micutei dvs.!

Noutati legislative Martie 2022 – 25.03.2022

In MOR 271/21.03.2022 a fost publicat Ordinul ministrului Justitiei nr. 1144/C/2022 privind stabilirea categoriilor de politisti de penitenciare care isi desfasoara efectiv activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite — vatamatoare, grele sau periculoase, precum si durata concediului de odihna suplimentar de care acestia beneficiaza in fiecare an calendaristic.

Politistii de penitenciare din sistemul administratiei penitenciare care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite — vatamatoare, grele sau periculoase, stabilite pe baza determinarilor pentru evaluarile de risc profesional prevazute de cadrul legal aplicabil, au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar, platit, de 7 zile calendaristice.
Nominalizarea politistilor de penitenciare care beneficiaza de concediu de odihna suplimentar se face de catre comisiile tehnice de securitate si sanatate in munca, constituite la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al fiecarei unitati subordonate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Comisiile tehnice de securitate si sanatate in munca intocmesc documentatia necesara in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite — vatamatoare, grele sau periculoase, in baza buletinelor de determinare/expertizare eliberate de catre autoritatile abilitate, ca urmare a evaluarii de risc profesional efectuate la locurile de munca.

Noutati legislative Martie 2022 – 17.03.2022

In MOR 259/16.03.2022 a fost publicata
OUG 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Ordonanta reglementeaza cresterea contributiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3.75%, procentul aplicabil in prezent, la 4.75% incepand cu 1 ianuarie 2024. Ea pune in practica obligatia asumata prin PNRR de modificare a cadrului legal pentru asigurarea sustenabilitatii sistemului de pensii (PNRR, Componenta C8, R6, jalonul 213 cu termen limita de reglementare 31.03.2022)

Noutati legislative Martie 2022 – 16.03.2022

In MOR 178/23.02.2022 a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei nr. 3098/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3122/2019 privind stabilirea tipurilor de calificari profesionale de nivelurile 3 si 4 ale Cadrului national al calificarilor si a corespondentei dintre acestea, din cadrul aceluiasi profil la invatamantul liceal filiera tehnologica si din cadrul invatamantului profesional.

Ordinul 3098/2022 modifica Anexele 1 si 3 din Ordinul 3122/2019:
ANEXA 1 Tipul 1: Calificarile profesionale de nivel 3 al Cadrului national al calificarilor si corespondenta pentru care se dobandeste regimul de autorizare/acreditare al calificarilor profesionale din coloana B in raport cu regimul de autorizare/acreditare al calificarilor profesionale din coloana A
ANEXA 3. Tipul 3: Calificări profesionale de nivel 3 si 4 al Cadrului national al calificarilor si corespondenta pentru care se dobandeste regimul de autorizare/acreditare al calificarilor profesionale din coloana B in raport cu regimul de autorizare/acreditare al calificarilor profesionale din coloana A

Noutati legislative Martie 2022 – 15.03.2022

In MOR 247/14.03.2022 au fost publicate:
NORMA ASF nr. 8/2022 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat;

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 4, participantul, personal sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:
a) cererea de plata;
b) decizia administrativa privind acordarea pensiei pentru limita de varsta sau a unei categorii similare de pensie;
c) actul de identitate/pasaportul emis de catre autoritatile romane, dupa caz, valabil la data depunerii cererii de plata;
d) procura speciala autentica, in cazul mandatarului.”

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 7, participantul, personal sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:
a) cererea de plata;
b) decizia administrativa valabila privind acordarea/ recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, dupa caz, respectiv a unei categorii similare de pensie;
c) decizia medicala privind capacitatea de munca, decizie care contine referiri cu privire la caracterul nerevizuibil, conform legii pensiilor publice sau legilor care reglementeaza pensiile altor sisteme, dupa caz;
d) actul de identitate/pasaportul emis de catre autoritatile romane, dupa caz, valabil la data depunerii cererii de plata;
e) certificatul de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu detine acest certificat, dupa caz;
f) procura speciala autentica, in cazul mandatarului.”

3. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. — (1) Dupa primirea din partea institutiilor de evidenta a informatiilor referitoare la participantii decedati, cuprinse in listele de atentionare prevazute la art. 33 alin. (2) lit. c) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul are obligatia informarii tuturor beneficiarilor care nu au revendicat plata contravalorii activului personal net al participantului decedat, cu privire la drepturile care le revin acestora asupra activului participantului, precum si la conditiile de exercitare a acestor drepturi, in termen de 30 de zile de la data primirii listelor de atentionare.
(2) In situatia in care administratorii nu detin date referitoare la beneficiari, acestia transmit informarea, in termen de 30 de zile de la primirea listelor mentionate la alin. (1), la ultima adresa de domiciliu sau corespondenta a participantului decedat.”

4. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform alin. (1) lit. b), fiecare beneficiar, personal, prin mandatar sau prin curator/tutore in baza documentului emis de instanta de tutela in forma definitiva, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:
a) cererea de plata;
b) certificatul de deces;
c) certificatul de mostenitor/legatar, certificatul de mostenitor suplimentar, actul de partaj voluntar sau hotararea judecatoreasca definitiva, dupa caz, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat;
d) actul de identitate/pasaportul, dupa caz, valabil la data depunerii cererii de plata;
e) procura speciala autentica, in cazul mandatarului;
f) documentul care atesta numarul de identificare fiscala atribuit de catre organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se prezinta astfel:
a) in original pentru documentele prevazute la alin. (2), administratorul pastrand pentru documentele prevazute la alin. (2) lit. b)—f) copiile acestora, dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul;
b) in original pentru documentul prevazut la alin. (2) lit. a), in copie legalizata pentru documentele prevazute la alin. (2) lit. c) si e) si in copie pentru documentele prevazute la alin. (2) lit. b), d) si f), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor postale sau similare.”

5. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru solicitarile prevazute la alin. (1), participantii/ beneficiarii au obligatia sa prezinte urmatoarele documente:
a) cererea de plata;
b) actul de identitate/pasaportul, dupa caz, valabil la data depunerii cererii de plata;
c) procura speciala autentica, in cazul mandatarului;
d) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul sau orice fel de document emis de institutiile de credit care sa ateste titularul contului si IBAN-ul asociat acestuia, dupa caz.”

6. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) In cazul in care pe parcursul desfasurarii platilor esalonate in contul participantului/beneficiarului au fost primite rectificari pozitive de la institutia de evidenta, acestea vor fi incluse in rata reziduala.”

NORMA ASF nr. 9/2022 pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat.

1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) copia actului de identitate/pasaportului emis de catre autoritatile romane, dupa caz, valabil la data remiterii cererii de plata.”
2. La articolul 5, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(4) In cazul in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul depune la administratorul fondului de pensii facultative cererea de plata, semnata de catre participant sau mandatar, insotita de copia actului de identitate al participantului/pasaportului emis de catre autoritatile romane, dupa caz, si copia actului sau de identitate, valabile la data depunerii cererii, si prezinta procura speciala autentica, administratorul pastrand o copie a acesteia,
dupa ce verifica conformitatea cu originalul.
(5) In cazul transmiterii documentelor prin intermediul serviciilor postale sau similare, mandatarul transmite cererea de plata, semnata de catre participant sau mandatar, insotita de copia legalizata a procurii speciale autentice, copia actului de identitate al participantului/pasaportului emis de catre autoritatile
romane, dupa caz, si copia actului sau de identitate, valabile la data depunerii cererii.”

3. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Plata sumei prevazute la alin. (1) se va face in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei prevazute la art. 5 alin. (1) si (7), pentru situatia in care participantul opteaza pentru o plata unica, sau conform unui grafic stabilit de catre administrator, in cazul platilor esalonate.”
4. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) actul de identitate/pasaportul emis de catre autoritatile romane, dupa caz, valabil la data remiterii cererii de plata;”.
5. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Plata sumei prevazute la alin. (1) se va face in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei prevazute la art. 9 alin. (1), pentru situatia in care participantul opteaza pentru o plata unica, sau conform unui grafic stabilit de catre administrator, in cazul platilor esalonate.”
6. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12 (1) In cazul in care administratorul ia act de decesul unui participant, acesta are obligatia informarii, in termen de 30 de zile, a tuturor beneficiarilor care nu au revendicat plata contravalorii activului personal net al participantului decedat, cu privire la drepturile care le revin acestora asupra activului participantului, conform legislatiei aplicabile, precum si la conditiile de exercitare a acestor drepturi.
(2) In situatia in care administratorii nu detin date referitoare la beneficiari, acestia transmit informarea, in termen de 30 de zile de cand au luat act de decesul participantului, la ultima adresa de domiciliu sau corespondenta a participantului decedat.
(3) In situatia in care nu primeste nicio solicitare de plata a activului de la niciun beneficiar, administratorul retransmite anual informarea prevazuta la alin. (1), pana la implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani a dreptului de a solicita plata activului.”

7. La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 13 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform art. 11 alin. (2), fiecare beneficiar, personal, prin mandatar sau prin curator / tutore in baza documentului emis de instanta de tutela in forma definitiva, remite administratorului fondului de pensii facultative urmatoarele documente:
a) cererea de plata;
b) certificatul de deces;
c) certificatul de mostenitor/legatar, certificatul de mostenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, dupa caz, sau hotararea judecatoreasca definitiva, dupa caz, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat;
d) actul de identitate/pasaportul, dupa caz, valabil la data remiterii cererii de plata;
e) procura speciala autentica, in cazul mandatarului;
f) documentul care atesta numarul de identificare fiscala atribuit de catre organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta astfel:
a) in original, administratorul pastrand copii ale documentelor prevazute la alin. (1) lit. b)—f), dupa ce verifica conformitatea acestora cu originalul;
b) in original pentru documentul prevazut la alin. (1) lit. a), in copie legalizata pentru documentele prevazute la alin. (1) lit. c) si e) si in copie pentru documentele prevazute la alin. (1) lit. b), d) si f), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor postale sau similare.”

8. La articolul 14, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Plata sumei prevazute la alin. (1) se face in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii insotite de documentele prevazute la art. 13.”
9. La articolul 20 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) actul de identitate/pasaportul, dupa caz, valabil la data remiterii cererii de plata;”

Noutati legislative Martie 2022 – 13.03.2022

In MOR 240/10.03.2022 a fost publicat
Ordinul ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 301/2022 pentru aprobarea Procedurii de incadrare in munca a cetatenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina.

Cetatenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina si doresc sa se incadreze in munca dar nu detin documente care sa probeze calificarea profesionala sau experienta in activitate, se pot prezenta la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, pentru a fi inregistrati.
Inregistrarea se face in baza actului de identitate, pasaportului sau a altui document care atesta identitatea.
Dupa inregistrare, persoanele au acces gratuit la serviciile si masurile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Serviciille de informare si consiliere profesionala ajuta persoana sa completeze declaratia pe propria raspundere redata in anexa procedurii si o consiliaza in alegerea unui post vacant care corespunde calificarilor si experientei declarate de aceasta, eliberandu-i dispozitia de repartizare in vederea prezentarii la angajator. Declaratia sta la baza incheierii contractului de munca.
Sustinerea interviului sau probei de lucru se efectueaza la angajatorul pentru care persoana a primit dispozitia de repartizare.
In cazul in care cetateanul ucrainean contacteaza direct un angajator, fara a mai solicita serviciile AJOFM, respectiv AOFM Bucuresti, acesta va completa declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 4, impreuna cu angajatorul la care urmeaza sa se incadreze.
Modelul declaratiei poate fi descarcat de pe siteul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

In MOR 227/8.03.2022 a fost publicat
Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 251/2022 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Potrivit ordinului:
1. In anexa nr. 1, la punctul II, dupa subpunctul 9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10, cu urmatorul cuprins: „10. Servicii de asistenta, consultanta, suport”.
2. In anexa nr. 3, articolul 13 se abroga.

In MOR 223/7.03.2022 a fost publicata
HG 259/2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006.

Noutati legislative Martie 2022 – 3.03.2022

In MOR 147/14.02.2022 a fost publicat
Ordinul comun ME/MMSS nr. 3048/123/2022 privind modificarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale si a modelului de standard ocupational, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 3712/1721/2018.

Ordinul modifica;
a) punctul 3, paragraful privind garantia calitatii procesului de elaborare a standardelor ocupationale;
b) punctul 3.5 Aprobare. Instructiuni privind gestionarea si publicarea SO (din sectiunea B),
si impune ANC obligatia de a stabili/detalia/aproba Responsabilitatile si atributiile semnatarilor/persoanelor implicati/implicate in procesul de elaborare/revizuire a unui standard ocupational, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

Noutati legislative Martie 2022 – 2.03.2022

In MOR 180/23.02.2022 a fost republicata
LEGEA 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate*)

*) Legea a fost republicata in temeiul art. III din OUG nr. 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000, publicata in MOR 459/29.04.2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea 296/2021, publicata in MOR 1183/14.12.2021, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 156/2000 a mai fost republicata in MOR 227/25.03.2019 si, ulterior, a mai fost modificata si completata si prin Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000, publicata in MOR 1019/2.11.2020

Shortcut-uri Legislative Relevante pentru HR si Angajati

Gasiti mai jos cateva shortcut-uri catre Acte Normative si Registre relevante:

CODUL MUNCII 2022 /// MUNCA IN DOMENIUL MARITIM /// COR 2022 /// PRESTATOR CASNIC /// RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamanul Superior /// RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania /// RNPP – Registrul National al Programelor Postuniversitare /// Lista Standardelor Ocupationale 2022