Noutati legislative Aprilie 2022

Noutati legislative Aprilie 2022 prezinta noutatile de Legislatia Muncii, Resurse Umane, SSM si Asigurari Sociale aparute in Monitorul Oficial si include un Tool de cautare si descarcare gratuita a actelor normative.

Tool de cautare si descarcare gratuita legislatie

CATRE PAGINA EDITORIAL LEGISLATIE RU

Noutati legislative Aprilie 2022 – 22.04.2022

In MOR 382/19.04.2022 a fost publicata OUG 50/2022 pentru reglementarea muncii in domeniul maritim.

In MOR 375+375 bis/15.04.2022 a fost publicata HG 490/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind drepturile persoanelor cu dizabilitati „O ROMANIE ECHITABILA” 2022—2027

Noutati legislative Aprilie 2022 – 16.04.2022

In MOR 374/15.04.2022 a fost publicata Legea 102/2022 privind aprobarea OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

In MOR 374/15.04.2022 a fost publicata Legea 99/2022 privind aprobarea OUG nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Noutati legislative Aprilie 2022 – 15.04.2022

In MOR 362/12.04.2022 a fost publicata Legea 82/2022 pentru aprobarea OUG nr. 109/2021 privind echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

In MOR 363/12.04.2022 a fost publicata HG 474/2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG 522/2003

In MOR 359+359 bis/12.04.2022 a fost publicata HG 440/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2022—2027.

Noutati legislative Aprilie 2022 – 12.04.2022

In MOR 340/7.04.2022 a fost publicata OUG 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului

Tot in MOR 340/7.04.2022 a fost publicata si OUG 35/2022 pentru aprobarea masurilor necesare realizarii campaniei nationale de impadurire si reimpadurire prevazute in Planul national de redresare si rezilienta.

In MOR 334 bis / 5.04.2022 a fost publicata HG 344/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul drogurilor 2022—2026 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale in domeniul drogurilor 2022—2026

Noutati legislative Aprilie 2022 – 7.04.2022

In MOR 338/6.04.2022 a fost republicata HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Republicarea s-a facut in temeiul art. II din HG 1315/2021 pentru modificarea și completarea HG 1048/2006, publicata in MOR 32/11.01.2022, dandu-se textelor o noua numerotare.
HG 1048/2006 a fost publicata in MOR 722/23.08.2006

Noutati legislative Aprilie 2022 – 6.04.2022

In MOR 333/5.04.2022 a fost publicata Legea 76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La articolul 106, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) In termenul prevazut la alin. (4), casa teritoriala de pensii emitenta comunica angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala sau de invaliditate. Informarea va cuprinde numele si prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum si data emiterii acesteia.”

In MOR 328/4.04.2022 a fost publicat Ordinul comun MF/MMSS nr. 366/209/2022 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2022.

Pentru semestrul I al anului 2022, incepand cu luna aprilie 2022, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG 1045/2018, cu modificarile ulterioare, nu poate depasi cuantumul de 20,17 lei.
Valoarea nominala stabilita se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 si septembrie 2022.

In MOR 333/5.04.2022 a fost publicata HG 443/2022 pentru aprobarea continutului instrumentului de prezentare si motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instructiunilor metodologice pentru realizarea evaluarii impactului, precum si pentru infiintarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

In MOR 328 si 328 bis / 4.04.2022 a fost publicata HG 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2022—2023.

Noutati legislative Aprilie 2022 – 1.04.2022

In MOR 315/31.03.2022 a fost publicata Legea 74/2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Legea introduce noi reglementari in Legea pensiilor nr. 263/2010 prin care sunt recunoscute ca stagiu de cotizare in conditii speciale de munca, perioadele lucrate inainte de 1.04.2001 in activitatile de productie, mentenanta si asimilate din unitatile de productie a energiei electrice din termocentralele pe baza de carbune, incluzand si unitatile de extractie a carbunelui, perioade incadrate anterior in grupa I si/sau a II-a de munca.

La articolul 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , dupa alineatul (4^3) se introduce un nou alineat, alineatul (4^4), cu urmatorul cuprins:
„ (4^4) Este asimilata stagiului de cotizare in conditii speciale de munca perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati dintre cele prevazute la alin. (1) lit. i), in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupa I si/sau grupa a II-a de munca.”
De prevederile art. 30 alin. (4^4) beneficiaza, la cerere, si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada anterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi. Drepturile de pensie recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa solicitarea.
Daca dupa recalculare rezulta un cuantum al pensiei mai mic decat cel cuvenit anterior intrarii in vigoare a prezentei legi sau aflat in plata, se pastreaza cuantumul mai avantajos.

In MOR 315/31.03.2022 a fost publicata Legea 73/2022 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Legea reglementeaza acordarea concediului si a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 18 ani aflat in carantina sau izolare din cauza unei boli infectocontagioase (cazul asiguratilor pentru care nu s-a dispus masura izolarii sau a carantinei si a caror activitate nu se poate presta la domiciliu).
Art. I OUG 158/2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea 399/2006 se modifica si se completeaza astfel:
1. La articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu urmatorul cuprins:
„(1^4) In cazul copilului pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii in conditiile Legii 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii pentru care nu se dispune masura carantinei sau a izolarii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani.”
2. La articolul 28, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Indemnizatiile prevazute la art. 26 alin. (1^4) se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, dupa caz, de medicul de familie care a luat in evidenta si a monitorizat aceste persoane, pentru o perioada stabilita in functie de evolutia bolii si durata monitorizarii.”
3. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 26 alin. (1^4) este corespunzatoare numarului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, dupa caz, de medicul de familie.”
4. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 30 (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiilor prevazute la art. 26 alin. (1) si (1^1) este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevazute la art. 26 alin. (1^4) este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10 si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Dispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator.”

In MOR 315/31.03.2022 a fost publicata Legea 71/2022 pentru completarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.

1. La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
„ (5^1) De prevederile alin. (6)—(9) beneficiaza in mod corespunzator si copilul minor la data casatoriei parintelui sau cu persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) si care a fost crescut de catre parintele beneficiar de indemnizatie potrivit prezentei legi.”
2. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
„ (1^1) In situatia in care, in actele oficiale eliberate de organele competente, prevazute la alin. (1), nu este specificata ziua din care persoana s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 1, la stabilirea cuantumului indemnizatiei se ia in considerare ziua de 15 din luna mentionata in documentul oficial.
(1^2) In situatia in care in actele oficiale eliberate de organele competente, prevazute la alin. (1), este specificat doar anul persecutiei, la stabilirea cuantumului indemnizatiei se ia in considerare data de 1 iulie din anul mentionat in documentul oficial.”

Shortcut-uri Legislative Relevante pentru HR si Angajati

Gasiti mai jos cateva shortcut-uri catre Acte Normative si Registre relevante:

CODUL MUNCII 2022 /// MUNCA IN DOMENIUL MARITIM /// COR 2022 /// PRESTATOR CASNIC /// RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamanul Superior /// RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania /// RNPP – Registrul National al Programelor Postuniversitare /// Lista Standardelor Ocupationale 2022